شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه آخرین مهلت فروش ویژه کوشکذر

«اطلاعیه»

به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند :

 پیرو اطلاعیه تاریخ 2/12/93 به منظور دریافت برگه امتیاز مبنی بر واگذاری یک امتیاز 350 متری آخرین مهلت تاتاریخ 15/2/94 مبلغ 10 میلیون ریال بابت فروش ویژه امتیاز فوق و مبلغ 30 میلیون ریال ( علی الحساب ) بابت آماده سازی اراضی فوق ( جمعاً به مبلغ 40 میلیون ریال ) به حساب شماره 67719653 تعاونی نزد بانک کشاورزی شعبه رازی واریز و اصل فیش واریزی به دفتر تعاونی ارائه گردد.     

                                                                                                         

با تشکر

هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2 رازی