شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه مهم کوشک زر

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضای محترم ذینفع اراضی کوشک زر هشتگرد میرساند به حول و قوه الهی طرحها و نقشه های اراضی،مورد تائید شهرداری شهر جدید هشتگرد قرار گرفته و انشاءالله در شرف عقد قرارداد آماده سازی می باشد. لذا مقتضی است جهت تامین هزینه های مربوطه، بابت هر امتیاز 350 متری مبلغ 30/000/000 ریال معادل سه میلیون تومان بطور علی الحساب در سه قسط سه ماهه از تاریخ درج اطلاعیه به حساب شماره 67719619 نزد بانک کشاورزی شعبه موسسه رازی واریز و فیش واریزی را به دفتر تعاونی تحویل نمایید. بدیهی است الویت واگذاری قطعات در آینده با اعضایی می باشد که نسبت به واریز وجوه اعلام شده در موعد مقرر اقدام نمایند.

                                                                            با تشکر

                                                                          هیات مدیره تعاونی مسکن شماره دو