شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه - طرح پیشنهادی شرکت مشاور کوشک زر

اطلاعیه

بر اساس طرح پیشنهادی شرکت مشاور طرح اراضی کوشک زر جهت اقدامات اولیه و بررسی ، تحویل شهرداری گردیده است.