شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه - عدم فروش هشتگرد

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضا ذینفع اراضی کوشک زر میرساند با توجه به روند پیشرفت کارها توصیه تعاونی مبنی بر عدم فروش امتیاز میباشد در غیراینصورت مستقیما امتیاز را به تعاونی واگذار نمایید.
با تشکر تعاونی مسکن 2 رازی