شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه محاسبه واریزی پروژه فراز رازی تا تاریخ 10-12-92

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضای محترم ذینفع در پروژه فراز رازی البرز می رساند،طبق تصمیمات اخذ شده در جلسه مورخ 92/11/28 که با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید، نحوه بازپرداخت بدهی اعضاء از بابت هزینه های عمومی اولیه(جواز،نقشه برداری و مهندس ناظر) به شرح زیر محاسبه و عضو متعهد می گردد جهت ادامه همکاری با شرکت کارا سازه متین جهت ساخت واحد مسکونی خود در پروژه فراز تا تاریخ 92/12/10 کل بدهی را تسویه نماید.

هزینه های اولیه عمومی مبلغ 83/500/000 میلیون ریال می باشد، افرادی که مبلغ فوق را پرداخت ننموده اند می بایست با احتساب 27% جریمه کارکرد مبلغ 106/000/000میلیون ریال پرداخت نمایند.

مثال:

1-بدهی افرادی که از مبلغ فوق 50/000/000 میلیون ریال واریزی داشته اند می بایست با احتساب 27% جریمه مبلغ 42/500/000 میلیون ریال واریز نمایند.

2- بدهی افرادی که از مبلغ فوق 33/500/000 میلیون ریال واریزی داشته اند می بایست با احتساب 27% جریمه مبلغ 63/500/000 میلیون ریال واریز نمایند.

هزینه های اولیه ساخت در قالب قرارداد ساخت تا تاریخ 92/10/20 مبلغ 375/000/000 میلیون ریال می باشد که عضو مابه التفاوت این بدهی را تا تاریخ 92/12/10 پرداخت نموده در غیر اینصورت مبلغ شامل جریمه مندرج در قرارداد، ابطال قرارداد و همچنین  کلیه ضرر و زیان بعهده شخص عضو می باشد. جهت اطلاع از شرایط و نحوه پرداخت هزینه تا انتهای پروژه به دفتر تعاونی مسکن شماره دو مراجعه فرمائید.

با تشکر

هیات مدیره تعاونی مسکن شماره دو