شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه - صدور جواز سلطان آباد


اطلاعیه

صدور جواز سلطان آباد ( شهرک ابریشم )

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از اعضا محترم تعاونی مسکن شماره 2 که در فاز 2 پروژه سلطان آباد ( شهرک ابریشم ) قطعات آنها بر روی نقشه مشخص شده است می رساند. جهت صدور جواز و شروع عملیات ساخت از مسکن و شهرسازی مبلغ 000/120ریال به ازای هر مترمربع در اسرع وقت به تعاونی مسکن شماره 2 مراجعه نمایید.

توضیح اینکه مبلغ فوق الذکر از بابت هزینه های مطالعات طراحی – تهیه نقشه های اجرایی ( مسکونی ) و هزینه اخذ پروانه ساخت به صورت علی الحساب می باشد.

ضمنا اعتبار این اطلاعیه به مدت 15 روز از تاریخ انتشار می باشد.
شماره حساب واریز مبالغ مربوط به جواز :حساب شماره 0105176071005 بانک ملی شعبه مطهری کرج کد 2640 بنام تعاونی مسکن شماره 2 رازی

با تشکر

تعاونی مسکن شماره 2 موسسه سرم سازی رازی